Spôsob platby
Novinky emailom
TOP produkty
Odporúčané produkty
Naši partnery

Prosím prečítajte ešte pred nakupovaním!

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje si vážime a preto k nim pristupujeme profesionálne a citlivo. V žiadnom prípade neposkytujeme Vaše osobné údaje tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru). Osobné údaje sú uložené v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu. Všetci pracovníci Mao Direkt Import Kft., ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi, boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi. Získavame od vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky. Ak si neželáte dostávať emaily s našimi akciami, stačí ich vypnúť v nastavení vášho konta, prípadne nás o tejto skutočnosti stačí informovať e-mailom. Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie Vami vloženého príspevku alebo všetkých vložených príspevkov z Vášho konta e-mailom. Takisto nás môžete kedykoľvek požiadať o zmazanie vášho konta a histórie objednávok e-mailom,  písomne alebo osobnou návštevou.

 

 1. Prevádzkovateľ internetového obchodu xlo.sk
  Mao Direkt Import Kft.
  Maďarsko

Budapest  1122
Városmajor pouličné  19/a      (fakturačná adresa,na túto adresu neposielajte zásielky ! Adresu kde treba poslať produkt najdete nižšie pri bode záruka   a servis !
IČO: 01-09-295712

 1. IČO DPH: HU25909030
 2. DIČ : 8136717883

Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na svojom webovom sídle www.xlo.sk.

 1. Sprostredkovateľ
  Slovenská pošta, a. s.
  Partizánska cesta č. 9
  975 99 Banská Bystrica 
  IČO: 36 631 124

 

 

Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi osobné údaje zákazníka v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, dobierková suma.

 1. Účel spracúvania osobných údajov
  • Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
  • Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
  • Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
  • Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.xlo.sk
  • Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.
  • Zasielanie noviniek a akcií na internetovom obchode www.xlo.sk, ak o túto službu prejaví zákazník záujem.
 2. Zoznam spracúvaných osobných údajov
  • Fakturačné údaje - meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, pri registrácii firiem aj IČO a DIČ
  • Údaje pre doručenie - meno a priezvisko príjemcu, adresa doručenia
  • Kontaktné údaje:
  • Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru kuriérskou službou.
  • Adresa elektronickej pošty (e-mail) - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky a na ďalšiu komunikáciu so zákazníkom.
  • Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.
 3. Nutnosť poskytnutia osobných údajov
  Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.
 4. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté
  Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na samotné doručenie tovaru kuriérskou službou.
 5. Zverejnenie údajov
  Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.
 6. Práva a povinnosti dotknutej osoby
  • Zákazník firmy Mao Direkt Import Kft. - dotknutá osoba v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "dotknutá osoba"), je povinný uviesť pri registrácii konta do internetového obchodu iba úplné a pravdivé údaje.
  • Dotknutá osoba sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
  • Dotknutá osoba sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
  • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti, e-mailom, alebo osobnou návštevou v sídle spoločnosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
  • Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
  • Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
  • Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  • Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  • Likvidáciu jej osobných údajov
  • Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.
  • Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to: e-mailom, písomne alebo osobne na adrese sídla spoločnosti.

 

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 1. Úvodné ustanovenia
 • 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou  Mao Direkt Import Kft. Maďarsko Budapest 1122 Városmajor pouličné  19/a. Dodávateľ  je platcom DPH.(ďalej len "Predávajúci") a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.xlo.sk podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "Kupujúci"), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.
 • 2. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.xlo.sk(ďalej len "Reklamačný poriadok") a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.
 • 3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.xlo.sk (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.
 • 4. Na Kupujúceho, ktorým je osoba nakupujúca tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, sa nevzťahujú ustanovenia čl. VI. "Záruka a servis" a čl. VII. " Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy" Všeobecných obchodných podmienok a ustanovenia Reklamačného poriadku. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka.
 1. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy
 • 1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.
 • 2. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť", ktorým sa Kupujúci vráti do predošlých krokov. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Odoslať objednávku". Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru, množstvo a taktiež čas a spôsob dodania. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.
 • 3. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúcemu.
 • 4. Predávajúci oznámi telefonicky alebo zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúceho (ďalej len "akceptácia").
   
 • 5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu. Zmenu jazyku faktúry treba dopredu nahlásiť. Po vystavení faktúry dodatočná zmena údajom je za poplatok 10eur (administratívny poplatok ). Jazyk zmeny faktúry je : Anglický jazyk. 
   
 • 6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky Kupujúceho- množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosťou a podobne, žiadať od Kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade ak Kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.
   
 • 7. Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo zrušenia objednávky v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny alebo popisu výrobku v katalógu tovarov. O zrušení objednávky z dôvodu zjavnej tlačovej chyby bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo emailom, ktorý kupujúci uviedol pri vypĺňaní elektronického objednávkového formulára.


III. Cena a platobné podmienky

 • 1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.
 • 2. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceh www.xlo.skv čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH.
 • 3. Kúpnu cenu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke.
  Prehľad možných spôsobov úhrad tovaru a ich ceny:  
  a) prepravné náklady kuriérom po celej SR spolu 3,9 € s DPH
 • b) manipulačný poplatok 1 Eur s DPH
 • c) Online platby kreditnou kartou sú realizované prostredníctvom systému Barion. Informácie o karte sa nedostanú k firme. Poskytovateľ služby, Barion Payment Zrt. je pod dohľadom Národnej banky Maďarska, číslo licencie: H-EN-I-1064/2013. “

  Pokiaľ Kupujúci neuhradí do 7 dní, môže byť objednávka Predávajúcim automaticky zrušená.  
 • 4. Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.
 • 5. V kúpnej cene podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru, ani náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Informácia o cenových podmienkach dopravy tovaru je uvedená v čl. V- Podmienky dodania tovaru Všeobecných obchodných podmienok. Náklady na použitie elektronických prostriedkov sa riadia zmluvou medzi Kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie.
 • 6. V prípade, keď Kupujúci vykoná úhradu kúpnej ceny vopred a Predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, Predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od oznámenia rozhodnutia Kupujúceho, a to na účet Kupujúceho, ktorý zašle e-mailom nainfo@xlo.sk
 • Platobná brána BARION (A Barion Payment Zrt). predstavuje jednoduchý a bezpečný spôsob platby online. Platobná brána Fondy je pod dohľadom Národnej banky / číslo oprávnenia MNB HU, č. H-EN-I-1064/2013. /. Po výbere platobnej možnosti budete presmerovaný na stránku banky. Pri platbe kartou je potrebné zadať údaje z platobnej karty. Vaša platba bude pripísaná behom pár minút. Týmto spôsobom zaplatíte platobnou kartou cez internet alebo rýchlym on-line bankovým prevodom. Tento spôsob platby nie je spoplatnený. 

  Viac informácií nájdete na našej internetovej stránke : https://www.barion.com/sk/

 1. Dodacia lehota
 • 1. Tovar bude Kupujúcemu dodaný v lehote uvedenej na internetovej stránke Predávajúceho pri príslušnom tovare v katalógu tovarov. Do tejto lehoty sa započítavajú iba pracovné dni.
 • 2. Dodacia lehota začína pri tovare, ktorého kúpna cena bude Kupujúcim hradená pri prevzatí tovaru, t.j. na dobierku, plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy podľa čl. II. Všeobecných obchodných podmienok, t.j. doručením akceptácie predávajúceho Kupujúcemu. V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, t.j. napríklad prevodom platby z účtu na účet, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, t.j. od pripísania celej sumy kúpnej ceny na účet Predávajúceho.
 • 3. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.
 • 4. Ak Predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.

 1. Podmienky dodania tovaru
 • 1. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu až po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 • 2. Dodanie tovaru bez objednaných služieb alebo bez základných inštalácií je v pracovných dňoch pondelok až piatok od 8:00 do 17:00 hodín.
 • 3. Dodanie.
 • 4. Možnosti doručenia tovaru a poplatky za tieto služby (platí pre celú SR):
  a) Doprava kuriérom na adresu určenú Kupujúcim,  3,9€s DPH
 • b) Suma dobierky: 1 EUR s DPH
 • 5. Povinnosti kupujúceho pri prevzatí tovaru:
  Kupujúci je povinný tovar od kuriéra riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušení obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným tovarom Kupujúci zásielku od prepravcu neprevezme. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list je vždy priložená v zásielke s prepravovaným tovarom.

 

Nedostatky a chyby
Informujeme, že napriek nášmu najlepšiemu úsiliu nevieme zaručiť, že zverejnené informácie a obrázky neobsahujú nedostatky a chyby .

Výrobcovia neustále vyvíjajú / menia svoje výrobky. Náš obchod urobí maximum pre to, aby obrázky zobrazené na webovej stránke odrážali všetky vlastnosti, farby atď. produktu. Z dôvodu možných rozdielov sa pravidlá práva na odstúpenie od zmluvy nezmenia.

A preto nemôžu slúžiť ako právny základ pre akýkoľvek právny nárok. Za prípadné chyby neberieme žiadnu zodpovednosť.

 

 

 


 1. Záruka a servis/Reklamácia
 • 1. Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak nie je v katalógu tovarov na internetovej stránke Predávajúceho www.xlo.sk alebo v priloženom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri  tovaroch v cene pod 30eu   6mesiacov nad 30eu 12mesiacov . Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.
 • 2. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napríklad prepätie v rozvodnej alebo telefónnej sieti.
 • 3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:
 • Vráti tovar zásielkovou slúžbou na adresu: adresát: Mao Direkt Import Kft ,Krajina: Maďarsko Mesto:Budapest  pšč :1116  ulica:Hunyadi J. utca 162
 • Prosíme Vás abyste adresáta/ údaje vyplnili presne. V opačnom prípade NEBUDÚ NÁM DORUČENÉ ZÁSIELKY!!!Za čo nebereme zodpovednosť! 
 • *Zásielky poslané na dobierku neprevezmeme ! 
 • odoslaním reklamovaného tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi poštou na adresu Predávajúceho:Mao Direkt Import Kft ,Krajina: Maďarsko Mesto:Budapest  pšč :1116  ulica:Hunyadi J. utca 162
 • 4. V prípade oprávnenej reklamácie, keď Kupujúci uplatňuje reklamáciu priamo u Predávajúceho, dopraví Predávajúci opravený tovar Kupujúcemu na vlastné náklady.
 • 5. K reklamovanému tovaru Kupujúci priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru - faktúru a podrobný popis vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar odporúčame odovzdať v originálnom obale a musí byť kompletný, t.j. včítane všetkých káblov, manuálov, diskiet, CD, prípadne iného príslušenstva a pod.
 • 6. Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok , ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

 Záručné podmienky neplatia v nasledujúcich prípadoch:
- časti, ktoré sa opotrebujú, ako sú batérie pri bežnom používaní , behúne kolies a ochranné vrstvy (kryty), ktoré sa časom zoslabnú opotrebujú, ako sa plánuje.

 -na chyby spôsobené bežným opotrebovaním v dôsledku používania alebo iné chyby v dôsledku bežného časového opotrebenia produktu
 
- v prípade batérií sa záruka vzťahuje na to, že batéria bude dodaná v funkčnom stave po prijatí zariadenia

- povrchové (kozmetické) poškodenie vrátane škrabancov, záhybov a rozbitého plastu v konektoroch, bez toho aby bol výpočet obmedzujúci.

- škody spôsobené nedbanlivosťou, nesprávnym alebo nesprávnym použitím spotrebiteľa a v prípade nehody, nesprávneho použitia, poškodenia spôsobeného tekutinami, ohňom, zemetrasením alebo inými vonkajšími príčinami alebo krádežou (krádežou) produktu, rozbitím, spadnutím , poruchy spôsobené silným fyzickým dopadom  

-Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej spoločnosti.A kontaktovať predávajúceho

-Pri poškodenej zásielky je nutné okamžite spísať s dopravcom škodový protokol oznámiť to zásielkovej službe  .Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

-Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, nekompletnosť výrobku, alebo iné nedostatky výrobku, ktoré  neboli zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 1 dní  od doručenia zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru už nie je možné uznať.  

 -V prípade kúpy elektronického príslušenstva pre automobil, ak kupujúci nevie predložiť faktúru vystavenú servisom za inštaláciu napr autorádia, stráca nárok na záruku.


VII. Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

     Náklady na vrátenie produktu na adresu poskytovateľa služieb znáša spotrebiteľ!

 • 1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14  dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.Náklady na vrátenie znáša kupujúci!
 • 2. Predávajúci tovar IBA prekontroluje a preskúša jeho funkčnosť.Produkt vyskúšate IBA tak, ako by ste to urobili priamo v kamennej predajni. . Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 14 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to  prevodom na účet Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.
 • Predávajúci môže kupujúcemu účtovať stratu hodnoty v prípade poškodenej krabice (nie obalu) . Výška hodnoty  sa určí individuálne.Preto pri vrátení výrobku chráňte  škatuľu produktu .
 • 3. Pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
  • predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
  • predaj zvukových alebo obrazových záznamov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
  • predaj počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
  • predaj novín, časopisov a periodickej tlače
 • 4. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.V takom prípade po informovaní kupujúceho, ak o to spotrebiteľ požiada, bude výrobok vrátený kuriérom, za poplatok: 5eu  
 • Keď  hygienický produkt javý príznaky použiatia .Ako napriklad kozmetické výrobky,holiace strojčeky,IPL epilátory,prístroje na úpravu vlasov,masážné prístroje a slúchadlá atd.

Adresa pre vrátenie tovaru 

 • adresát: Mao Direkt Import Kft ,Krajina: Maďarsko Mesto:Budapest  pšč :1116  ulica:Hunyadi J. utca 162
 • Prosíme Vás aby ste adresáta/ údaje vyplnili presne. V opačnom prípade NEBUDÚ NÁM DORUČENÉ ZÁSIELKY!!!Za čo nebereme zodpovednosť! *Zásielky poslané na dobierku neprevezmeme ! Prosím aby ste zásielku podali prvou triedou balík-doporučene , v opačnom prípade maďarská pošta nám nedoručí vašu zásielku  a bude k vám vrátena  .
 • Ak posieláte k nám naspäť väčšiu zásielku prosím aby ste poslaly nám v maili dokumkent o podaní zásielky .

Formulár na odstúpenie  od zmluvy :

https://www.xlo.sk/shop_ordered/43905/pic/osszesitett.pdf


VIII. Záverečné ustanovenia

 • 1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.
 • 2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.
 • 3. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar včítane prípadných expedičných a dopravných nákladov, Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.
 • 4. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok a za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy, telemarketing). Súhlas Kupujúci udeľuje na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Predávajúceho info@xlo.sk alebo na vyššie uvedenej poštovej adrese Predávajúceho. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Elektronická forma poskytnutého súhlasu nie je písomnou formou v zmysle § 7 ods. 2 z. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • 5. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie Kupujúcemu až do doby dodania tovaru Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie tovaru.
 • 6. Predávajúci sa zaväzuje kúpnu zmluvu archivovať v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Takto archivovaná zmluva nie je dostupná Kupujúcemu.
 • 7. Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.
 • 8. Predávajúci si vyhrazuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.
 • ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV, SŤAŽNOSTI A PODNETY SPOTREBITEĽOV

Prípadné spory medzi xlo.sk a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci môže kontaktovať aj orgán alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom platformy riešenia sporov online ec.europa.eu/consumers/odr. Predávajúci odporúča Kupujúcemu skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu, kontaktovať predávajúceho cez kontakt uvedený na internetovej stránke xlo.sk pre vyriešenie vzniknutej situácie.

Sťažnosti a podnety spotrebiteľov sa predávajúci zaväzuje vybaviť v lehote do 15 dní od prijatia sťažnosti alebo podnetu, o vybavení sťažnosti alebo podnetu zašle predávajúci kupujúcemu informáciu na mailovú adresu zadanú kupujúcim pre tento účel.

Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú riešené pred Všeobecným Rozhodcovským súdom SR zriadeným pri záujmovom združení Asociácia pre rozvoj podnikania, Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 45 745 862 (ďalej len „rozhodcovský súd“) jedným rozhodcom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu. Rozhodcu ustanovuje a vymenuje rozhodcovský súd. Rozhodnutie rozhodcovského súdu bude pre strany konečné a záväzné. Strany sa výslovne dohodli na možnosti súdu v zmysle ust. § 22a ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z., o rozhodcovskom konaní.

 

 

Náklady na vrátenie znáša kupujúci!

 

XLO.SK/ Webový obchod/ SPRÁVA ÚDAJOV A OCHRANA SÚKROMIA

Úvod:

Správa údajov je založená na dobrovoľnom, správne informovanom vyhlásení používateľov online obsahu na adrese holmibolt.hu, ktoré zahŕňa výslovný súhlas Používateľov s používaním ich Osobných údajov poskytnutých pri používaní tejto stránky. Právnym základom pre Správu údajov je zákon CXII z roku 2011 o práve na sebaurčenie a právo na informácie. Článok 5 ods. 1 a) dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby.

Účelom automaticky zaznamenaných údajov je poskytovať služby dostupné prostredníctvom webových stránok spoločnosti Mao Direkt Import Ltd., zobrazovanie personalizovaného obsahu a reklám, zostavovanie štatistík, technický rozvoj systému IT a ochrana práv používateľov. Údaje sprístupnené Používateľmi v priebehu používania služby môže Správca údajov použiť na vytváranie skupín používateľov a zobrazovanie cieleného obsahu alebo reklamy skupinám používateľov na webových stránkach spoločnosti.


 1. Údaje o prevádzkovateľovi

Správcom údajov je Mao Direkt Import Kft.

Názov spoločnosti: Mao Direkt Import Kft.
Sídlo: 1122 Városmajor utca 19/a, Budapest XII. kerület

Zastúpený: Zsolt Horváth generálny riaditeľ

Daňové číslo: 25909030-2-43

Daňové číslo Spoločenstva: HU25909030243

Registračné číslo spoločnosti: Cg. 01-09-295712

Vydávajúci registračný súd: Obchodný súd Budapešťského krajského súdu

Meno, funkcia, kontaktné údaje úradníkov pre ochranu údajov zodpovedných za otázky ochrany osobných údajov:

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prípady uvedené v článku 37 ods. 1 GDPR neexistujú a nebol vymenovaný žiadny úradník pre ochranu údajov.


 1. Pojmy:

Na interpretáciu pojmov obsiahnutých v tomto prospektu sa použijú ustanovenia Infotv. Najdôležitejšie pojmy na účely tohto prospektu sú:

Ovplyvnené: Každá osoba identifikovaná, priamo alebo nepriamo, na základe osobných údajov identifikovateľná fyzická osoba

            * identifikovatelná fyzická osoba.


          *
Osobné údaje: údaje, ktoré sa môžu týkať dotknutej osoby, najmä meno dotknutej osoby,
              identifikačná značka a znalosť jednej alebo viacerých fyzických, fyziologických,
              duševných, ekonomických, kultúrnych alebo sociálnych identít a záver, ktorý možno z
               týchto údajov vyvodiť.

Súhlas: dobrovoľné a rozhodné vyjadrenie vôle dotknutej osoby na základe náležitých informácií a jednoznačného súhlasu so zverejnením osobných údajov, ktoré sa jej týkajú

              * úplné alebo individuálne operácie.

Správca údajov: každá fyzická alebo právnická osoba alebo akýkoľvek subjekt bez právnej subjektivity, ktorý sám alebo spolu s ostatnými určuje účel spracovania údajov, spravuje a vykonáva správu údajov (vrátane použitého zariadenia) alebo v jeho mene implementuje spracovateľa údajov.

Správa údajov: akákoľvek operácia alebo kombinácia operácií, najmä zhromažďovanie, zaznamenávanie, ukladanie, zmena, používanie, dopytovanie, prenos, publikovanie, koordinácia alebo prepojenie, blokovanie, vymazanie a zničenie akejkoľvek údajovej operácie a predchádzanie ďalšiemu použitiu údajov, fotografovanie, zvuk alebo obrázky a zaznamenávanie fyzických charakteristík osoby (napr. odtlačkov prstov, odtlačkov dlaní, vzoriek DNA, obrazov dúhovky).

Prenos údajov: sprístupnenie údajov konkrétnej tretej strane.

Spracovanie údajov: vykonávanie technických úloh súvisiacich s operáciami správy údajov bez ohľadu na metódu a prostriedky použité na vykonávanie operácií a miesto aplikácie, ak sa na údajoch vykonáva technická úloha.

Správca údajov: každá fyzická alebo právnická osoba alebo akýkoľvek subjekt bez právnej subjektivity, ktorý vykonáva spracovanie údajov na základe zmluvy s kontrolórom údajov, a to aj na základe právneho ustanovenia.


 1. Zásady správy údajov

                 * Pri spracovaní údajov zabezpečí, aby údaje boli presné, úplné a v prípade potreby na 
                   účely spracovania údajov a aby sa dotknutá osoba mohla identifikovať iba na dobu 
                   nevyhnutnú na účely spracovania. (požiadavka na kvalitu údajov)

Osobné údaje si zachovajú túto kvalitu počas správy údajov, pokiaľ je možné obnoviť vzťah s dotknutou osobou. Dotknutá osoba sa môže obnoviť, ak má kontrolór technické podmienky potrebné na obnovenie.

                  * Osobné údaje sa môžu spracúvať iba na konkrétny účel, na výkon práva a na splnenie
                    povinnosti. Vo všetkých fázach správy údajov musí byť v súlade s účelom správy
                    údajov a zaznamenávanie a spracovanie údajov musí byť spravodlivé a zákonné
                    (zásada obmedzenia účelu).

                  * Spracovávať sa môžu iba také osobné údaje, ktoré sú potrebné na dosiahnutie účelu
                    správy údajov. (zásada ukladania údajov)


 1. Právny základ pre správu údajov

Správa údajov je založená na dobrovoľnom, správne informovanom vyhlásení Užívateľov internetového obsahu na webovej stránke holmibolt.hu, ktoré obsahuje výslovný súhlas Užívateľov s používaním ich Osobných údajov poskytnutých pri používaní stránok. Právnym základom pre správu údajov je zákon CXII z roku 2011 o práve na sebaurčenie a právo na informácie. Článok 5 ods. 1 a) dobrovoľného príspevku dotknutej osoby. Správa údajov je vo všetkých prípadoch založená na súhlase dotknutej osoby.


                   * Účel správy údajov

Prevádzkovateľ stránky plne využíva, napr. spravovať osobné údaje dotknutej osoby (osôb) na účely uzavretia zmluvy o predaji tovaru, definovania jeho obsahu, monitorovania jeho plnenia, fakturácie a uplatnenia hodnoty výrobkov a poskytovania spravodajcov.

VI Ovplyvnené strany

Všetky ovplynené strany registrované v internetovom obchode a neregistrovaní zákazníci (súhrnne: užívatelia, ovplyvnené strany).

                   * Trvanie správy údajov, lehota na vymazanie údajov

Ak zrušíte registráciu, údaje sa okamžite vymažú. S výnimkou účtovných dokladov sa v § 169 ods. 2 zákona o účtovníctve z roku 2000 vyžaduje, aby sa tieto údaje uchovávali 8 rokov.

                   * Rozsah spravovaných údajov

                   * Meno

                   * Adresa

                   * E-mailová adresa

                   * Telefónne číslo

 1. Informácie o umiestnení súborov cookie a ich druhoch

Anonymný Užívateľ-identifikácia (cookie) je skupina jedinečných identifikátorov, ktoré možno použiť na identifikáciu užívateľov a uloženie profilových informácií, ktoré poskytovatelia služieb umiestňujú v počítačoch užívateľov. Je dôležité vedieť, že takáto postupnosť znakov nemôže žiadnym spôsobom identifikovať užívateľov, ale dokáže rozpoznať iba počítač užívateľa. Neobsahuje meno, e-mailovú adresu ani iné osobné informácie o druhej strane..Ak si neželáte, aby sa vaša identifikácia umiestnila na Vašom počítači, máte možnosť nakonfigurovať svoj prehliadač tak, aby neumožňoval umiestňovanie jedinečnej identifikácie do vášho počítača. V takom prípade budete môcť väčšinu našich služieb využívať rovnakým spôsobom, ale v niektorých prípadoch Vám nebudeme schopní vyhovieť v plnej miere podľa vašich potrieb.

 1. Prenos údajov

Rozsah prenášaných údajov

Pre doručenie k domu: meno, adresa, telefónne číslo, názov produktu, čiastka k úhrade.

Ovplyvnené strany: všetky ovplyvnené strany, ktoré požadujú dodanie tovaru k domu.

Účel správy údajov: Doručenie objednaného produktu k domu.

Trvanie spracovania údajov, lehota na vymazanie údajov: Trvá do dokončenia doručenia.

Prevádzkovateľ nesmie používať poskytnuté Osobné údaje na iné účely ako na účely uvedené v týchto častiach. Pokiaľ zákon neustanovuje inak, sprístupnenie osobných údajov tretím stranám alebo orgánom podlieha predchádzajúcemu výslovnému súhlasu užívateľa.


Komu sa prenášajú údaje:

Csomagküldő.hu KFT.
E-mail: info@csomagkuldo.hu

MPL Hungarian Post Logistics Ltd., Adresa: Budaörs, Gervay Mihály u. 1000, 2040
e-mailová adresa:  ugyfelszolgalat@posta.hu

DPD Hungária Kft Adresa: Késmárk utca 14 / b, 1158 Budapest
e-mail: dpd@dpd.hu

Smerom k systému zasielania noviniek

Bithuszárok Bt.
e-mailová adresa:  info@bithuszarok.hu

Smerom k systému riadenia: THARANIS, Adresa: Webshop Logistics Kft.,
                                               1097, Budapest, Ecseri út 14-16.
Po - Pi - 10:00 - 16:00     E-mail: info@tharanisugyvitel.hu

Zabezpečenú online platbu poskytuje spoločnosť Barion Payment Zrt., Informácie o vašej kreditnej karte sa do nášho obchodu nedostanú.


Za účtovníctvo: Mária Szemesova
e-mailová adresa: maria@szemesova.hu

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu: Mao Direkt Import Kft.

Adresa:  Budapest 1122 Városmajor utca 19 / A
E-mail:   kisker@holmibolt.hu

 1. Identita potenciálnych prevádzkovateľov oprávnených na prístup k údajom:

 

Osobné údaje môžu byť spracúvané správcom údajov podľa vyššie uvedených zásad.
Údaje možno nájsť na: Unas Online Ltd., Webshop Logistics Ltd., Mao Direkt Import Ltd., Barion Payment Ltd., DPD Hungária Ltd., MPL Hungarian Post Logistics Ltd., Csomagküldő.hu Ltd., Everest Accounting Ltd. Bithuszárok Bt. zamestnanci a zmluvní subdodávatelia.

 

 1. Spracovanie údajov a zoznam všetkých spracovateľov údajov

 

Správca dát:

 

Zsolt Horváth

Maloobchodný manažér

E-mail: maokisker@holmibolt.hu
                   * Práva dotknutej osoby

 

Užívatelia môžu kedykoľvek požadovať informácie o nakladaní s ich Osobnými údajmi od Spoločnosti ako Správcu údajov písomnou formou, doporučenou poštou alebo doporučeným listom s potvrdením o ich prijatí Správcovi údajov alebo e-mailom na adresu maokisker@holmibolt.hu . Žiadosti o informácie zaslané elektronickou poštou budú Správcom údajov považované za autentické, iba ak budú zaslané z registrovanej e-mailovej adresy Užívateľa. Žiadosť o informácie môže obsahovať údaje spravované Užívateľom, jeho zdroje, účel, právny základ, trvanie spracovania údajov, mená a adresy všetkých spracovateľov údajov, činnosti súvisiace so spracovaním údajov, a ak áno, užívateľské dáta.

 

 

Dotknutá osoba sa môže obrátiť na prevádzkovateľa

 

                  * informácie o zaobchádzaní s vašimi osobnými údajmi,

 

                  * oprava vašich osobných údajov a

 

                  * okrem povinnej správy údajov alebo blokovania vašich osobných údajov.


                  1. Pravidlá informovania dotknutej osoby

Na žiadosť dotknutej osoby prevádzkovateľ poskytne informácie o údajoch spracovaných Správcom údajov alebo spracovaných Správcom údajov, zdroj, účel, právny základ, trvanie, názov, adresa a činnosti spracovania údajov dotknutej osoby. V prípade prenosu osobných údajov - právny základ a príjemca prenosu.

 

Na žiadosť dotknutej osoby prevádzkovateľ poskytne prostredníctvom kontaktnej osoby uvedenej vyššie informácie o údajoch spracovaných alebo spracovaných dotknutou osobou, ich zdroji, účele, právnom základe a trvaní spracovania údajov.

 

Prevádzkovateľ poskytne informácie zrozumiteľnou formou na žiadosť dotknutej osoby v minimálnej lehote 30 dní od predloženia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne, ak osoba žiadajúca o informácie ešte v bežnom roku nepodala prevádzkovateľovi žiadosť o informácie v rovnakom rozsahu.

 

 

                  * Oprava údajov

 

Ak v priebehu vyhlásenia dotknutej osoby alebo vo svojom vlastnom konaní prevádzkovateľ dospeje k záveru, že Osobné údaje sú nepresné a že Osobné údaje sú k dispozícii prevádzkovateľovi, prevádzkovateľ Osobné údaje opraví.

 

                   * Ak chcete odstrániť alebo uzamknúť osobné údaje:

 

Osobné údaje sa musia vymazať, ak:

 

 1. jeho správa je nezákonná;

 

 1. žiadosti dotknutej osoby v súlade s článkom 14 písm. C);

 

 1. neúplné alebo nesprávne a táto podmienka nemôže byť právne napravená, pokiaľ
  zrušenie nie je vylúčené zákonom;

 

 1. účel správy údajov zanikol alebo uplynula zákonná lehota na uchovávanie údajov;

 

 1. súdom alebo orgánom

 

Prevádzkovateľ namiesto vymazania blokuje osobné údaje, ak to dotknutá osoba požaduje, alebo ak z dostupných informácií vyplýva, že vymazanie by poškodilo legitímne záujmy dotknutej osoby. Takto zamknuté Osobné údaje sa môžu spracúvať iba dovtedy, kým nedôjde k vymazaniu Osobných údajov.


Zamietnutie informácií

 

Informácie o dotknutej osobe oznamuje len Správca údajov, môže ho odmietnuť v prípadoch uvedených v článku 9 ods. 1 a článku 19. V prípade odmietnutia informácie kontrolór údajov písomne ​​informuje dotknutú osobu o tom, že s cieľom odmietnuť informácie, Infotv. podľa ktorého ustanovenia. V prípade odmietnutia informácií prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu pred súdmi a národným úradom pre Ochranu údajov a Slobodu informácií (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / c, telefón: +36 (1) 391-1400 fax: +36 (1) 391- 1410, webová stránka: www.naih.hu , e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ) (úrad). Žiadosti sa úradu každoročne oznamujú do 31. januára roku nasledujúceho po referenčnom roku.

 

 

                  * Označenie osobných údajov

 

Prevádzkovateľ údajov označí osobné údaje, ktoré spracúva, ak dotknutá osoba spochybňuje ich správnosť alebo presnosť, nepresnosť alebo nepresnosť sporných Osobných údajov však nie je možné jednoznačne zistiť.                  * Informácie o oprave, vymazaní, blokovaní, označení

 

Oprava, blokovanie, označovanie a vymazanie sa na účely správy údajov oznámi dotknutej osobe a osobám, ktorým sa údaje už predtým zaslali. Od notifikácie možno upustiť, ak to nie je v rozpore s legitímnymi záujmami dotknutej osoby, so zreteľom na účel spracovania. Ak prevádzkovateľ nevyhovie žiadosti o opravu, zablokovanie alebo vymazanie dotknutej osoby, do 30 dní od prijatia žiadosti písomne ​​uvedie dôvody zamietnutia žiadosti o opravu, zablokovanie alebo vymazanie. V prípade žiadosti o opravu, vymazanie alebo zablokovanie prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o opravných prostriedkoch, ktoré majú k dispozícii, a o orgáne.                  * Protestujte proti spracovaniu osobných údajov

Dotknutá osoba môže namietať proti spracovaniu osobných údajov,

 

 1. pokiaľ nie je spracovanie alebo prenos osobných údajov potrebný výlučne na splnenie
  zákonnej povinnosti, ktorej je prevádzkovateľ povinný, alebo na splnenie legitímneho
                       záujmu prevádzkovateľa, príjemcu alebo tretej strany,

 

 1. ak sa osobné údaje používajú alebo prenášajú na účely priameho marketingu,
  prieskumu verejnej mienky alebo vedeckého výskumu; rovnako ako

 Iné ako je definované v zákone 1

 

Prevádzkovateľ preskúma námietku čo najskôr po podaní žiadosti, v každom prípade však do 15 dní a písomne ​​informuje žiadateľa o svojom rozhodnutí. Ak prevádzkovateľ zistí opodstatnenosť námietky dotknutej osoby, ukončí spracúvanie údajov vrátane ďalšieho zberu a prenosu údajov a oznámi každej námietke každú osobu, ktorej boli osobné údaje, ktoré sú predmetom námietky, už predtým zaslané, a ktorí sú povinní podniknúť kroky na uplatnenie práva na protest. Ak dotknutá osoba nesúhlasí s rozhodnutím Správcu údajov alebo ak Správca údajov nedodrží lehotu na vyšetrovanie, dotknutá osoba môže do 30 dní od oznámenia rozhodnutia alebo posledného dňa tejto lehoty.

 

 

 

                 * Možnosti na opravy

 

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa správy údajov, môžete sa obrátiť aj na manažéra údajov na adrese maokisker@holmibolt.hu. Užívateľ si vynúti svoje práva na Infotv. tv. (Občiansky zákonník), môžete si ho uplatniť na súde a požiadať vnútroštátny úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22 / C; poštová adresa: 1530 Budapest, Pf. 5) o akékoľvek záležitosti týkajúce sa Osobných údajov. Dotknutá osoba alebo príjemca údajov môžu v prípade porušenia svojich práv podniknúť právne kroky proti prevádzkovateľovi údajov. Súd sa bude touto záležitosťou zaoberať mimosúdne.


Dotknutá osoba sa môže tiež odvolať na vnútroštátnom úrade pre ochranu údajov a slobodu informácií.

data Security

 

Spoločnosť Mao Direkt Import Ltd. sa zaväzuje zabezpečiť bezpečnosť Osobných údajov a prijať potrebné technické a organizačné opatrenia a postupy na zabezpečenie ochrany a prevencie zaznamenaných, uchovávaných alebo spracovávaných osobných údajov. zničenie, neoprávnené použitie alebo neoprávnená zmena. Súhlasíte tiež s tým, že zavoláte ktorejkoľvek tretej strane, ktorej môžete prenášať alebo zverejňovať osobné údaje, aby si v tomto ohľade splnila svoje povinnosti.Vyhlásenie o ochrane osobných údajov:

Vyhlasujem, že som si prečítal všetky vyššie uvedené informácie, moje práva a súhlas so spracovaním a prenosom mojich Osobných údajov, ako som ich opísal vyššie, porozumeli im a rozumiem im.

 

WebShop System